Kỹ Thuật Sơn Mài Và Khảm Trai

Mục tiêu đào: tạo ngành Kỹ thuật sơn mài và khảm trai
Kiến thức.
 • Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai.
 • Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn mài và khảm trai.
 • Trình bày được qui trình kỹ thuật sơn mài.
 • Trình bày được quy trình kỹ thuật khảm trai.
 • Trình bày được qui trình kỹ thuật gia công sản phẩm sơn mài và khảm trai cao cấp.

Kỹ năng.
 • Sử dụng thành thạo dụng cụ gia công sơn mài và khảm trai.
 • Sử dụng hợp lý các loại nguyên, vật liệu vào từng loại sản phẩm.
 • Sửa chữa được các dụng cụ sơn mài và khảm trai khi bị hư hỏng.
 • Khảm được các loại sản phẩm: Hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống, kiến trúc và người đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
 • Gia công được một số sản phẩm sơn mài đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
 • Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm sơn mài, khảm trai khi gia công.
 • Tự vẽ mẫu và gia công được hoàn chỉnh một số sản phẩm sơn mài, khảm trai cao cấp.
 • Tiếp thị và tính toán được giá thành của một sản phẩm sơn mài và khảm trai.
 • Tự tổ chức, quản lý được một tổ sản xuất, một ca sản xuất.
Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
Chính trị, đạo đức
 • Chấp hành chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước
 • Trong lao động có lương tâm nghề nghiệp.
Thể chất, quốc phòng
 • Học sinh phải đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cấp I.
 • Việc rèn luyện thân thể phải phù hợp với đặc trưng lao động.